Saturday Lotto

Play Saturday Lotto

۰٫۶۲ m €

شما می توانید تنها چند لاین 4 تایی سفارش دهید.

انتخاب 6 عدد تایید در حال پردازش...
انتخاب 6 عدد تایید در حال پردازش...
انتخاب 6 عدد تایید در حال پردازش...
انتخاب 6 عدد تایید در حال پردازش...
انتخاب 6 عدد تایید در حال پردازش...
مجموع: ‎€۰٫۰۰
لاین اشتباه
تعداد لاین ها به حد نصاب نرسیده
{title}
سفارش نادرست
حداقل مقدار شرط بندی
Welcome bonus

حداقل یکی از لاین های شما به درستی پر نشده است. آیا مایلید که بدون اصلاح آن، ادامه دهید؟

تعداد کمی لاین انتخاب کرده اید. حداقل مقدار برای این بخت آزمایی%1s لاین می باشد! تمایل دارید تا چند لاین با شیوه ی انتخاب سریع برای تان انتخاب شود؟

{content}

تعداد لاین های انتخابی اشتباه است. تعداد لاین های انتخاب شده می بایست مضربی از %1s باشد. تمایل دارید مابقی لاین ها با شیوه ی «انتخاب سریع»، برای تان انتخاب شوند؟

شما نیاز به انتخاب حداقل 41 لاین برای هر 2 4 بلیط دارید!