BonoLoto Lottery Results

3
15
18
24
47
48
10
0R
جکپات تخمین زده شده: ‎€۵۰۰٬۰۰۰
BonoLoto

BonoLoto

۰٫۴ m €
ردیف مطابقت با
X
+
X
+
R
برندگان پرداخت هر برنده
جایزه #1 I مطابقت با
X
:
6
برندگان:  ۱ پرداخت هر برنده:   ‎€۵۶۹٬۱۱۹٫۶۸
جایزه #2 II مطابقت با
X
X
:
5+ 1
برندگان:  ۹ پرداخت هر برنده:   ‎€۱۷٬۵۳۹٫۲۱
جایزه #3 III مطابقت با
X
:
5
برندگان:  ۱۱۱ پرداخت هر برنده:   ‎€۷۱۱٫۰۵
جایزه #4 IV مطابقت با
X
:
4
برندگان:  ۴٬۷۹۸ پرداخت هر برنده:   ‎€۲۶٫۰۵
جایزه #5 V مطابقت با
X
:
3
برندگان:  ۸۶٬۱۳۱ پرداخت هر برنده:   ‎€۴٫۰۰
جایزه #6 VI مطابقت با
X
:
R
برندگان:  ۴۴۸٬۷۸۳ پرداخت هر برنده:   ‎€۰٫۵۰
جمع کل: برندگان کل:  ۵۳۹٬۸۳۳ جایزه کل:   ‎€۱٬۴۹۹٬۸۰۲٫۵۲
BonoLoto

BonoLoto

۰٫۴ m €
لاین اشتباه
تعداد لاین ها به حد نصاب نرسیده
{title}
سفارش نادرست
حداقل مقدار شرط بندی
Welcome bonus

حداقل یکی از لاین های شما به درستی پر نشده است. آیا مایلید که بدون اصلاح آن، ادامه دهید؟

تعداد کمی لاین انتخاب کرده اید. حداقل مقدار برای این بخت آزمایی%1s لاین می باشد! تمایل دارید تا چند لاین با شیوه ی انتخاب سریع برای تان انتخاب شود؟

{content}

تعداد لاین های انتخابی اشتباه است. تعداد لاین های انتخاب شده می بایست مضربی از %1s باشد. تمایل دارید مابقی لاین ها با شیوه ی «انتخاب سریع»، برای تان انتخاب شوند؟

شما نیاز به انتخاب حداقل 01 لاین برای هر 2 0 بلیط دارید!